Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai:

1.AaBb×AaBb 2. AaBB × AaBB

3.AABB×AAbb 4. Aabb × AaBb

Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook