Ở một nhiệt độ xácđịnh, độ điện li của dd axit axetic 0,1M là 1,32%. Ở nhiệt độ này, dd axit trên có ...
Ở một nhiệt độ xác định, độ điện li của dd axit axetic 0,1M là 1,32%. Ở nhiệt độ này, dd axit trên có hằng số axit bằng
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook