Ở Ngô 2n = 20, một tế bào ngô đang ở kì sau của nguyên phân, số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook