Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook