Ở ruồi giấm bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 vào kỳ sau của nguyên phân trong một tế bào có :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook