Ở ruồi giấm lai giữa con cái cánh dài, mắt đỏ với con đực cánh dài, mắt đỏ thu được F1 tỉ lệ kiểu hình là 0,04 đực mắt trắng, cánh dài; 0,0225 đực mắt trắng, cánh cụt; 0,295 cái mắt đỏ, cánh dài; 0,08 cái mắt đỏ, cánh cụt; 0,08 cái mắt phớt hồng, cánh dài: 0,045 cái mắt phớt hồng, cánh cụt; 0,1475 con đực mắt đỏ, cánh dài; 0,1875 đực mắt phớt hồng, cánh dài: 0,0625 đực mắt phớt hồng, cánh cụt; 0,04 đực mắt đỏ, cánh cụt. Biết rằng kích thước cánh do 1 gen có 2 alen quy định (D,d). Kiểu gen của P là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook