Oxi hóa không hoàn toàn 46,08g ancol đơn chức (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng vừa đủ với 160ml dung dịch KOH 1M.

Phần 2: tác dụng với Na dư thu được 7,168 lít H2 (ĐKTC)

Phần 3: tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m gam kết tủa

Biết hiệu suất phản ứng OXH ancol là 75%

Giá trị của m là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook