Parabol $\left( P \right):y = - 2{x^2} - ax + b$ có điểm $M\left( {1;3} \right)$ với tung độ lớn nhất. Khi đó giá trị của $b$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook