Phân số bằng phân số \(\dfrac{{389}}{{367}}\) mà có tử số và mẫu số đều là số âm, có ba chữ số là phân số nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook