Phân số nào dưới đây bằng với phân số \(\dfrac{3}{7}?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook