Phần thực của số phức \(z = \left( {1 + 2i} \right) + \dfrac{i}{{1 + i}}\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook