Phần thực của số phức $z$ thỏa mãn: ${\left( {1 + i} \right)^2}\left( {2 - i} \right)z = 8 + i + \left( {1 + 2i} \right)z$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook