Phân thức \(\dfrac{{x - 1}}{{x + 1}}\) là kết quả của phép tính nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook