Phân thức \(\dfrac{{{x^2} + 1}}{{2x}}\)có giá trị bằng $1$ khi $x$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook