Phân thức \(\dfrac{{x + y}}{{3{\rm{a}}}}\)( với \(a \ne 0\)) bằng với phân thức nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook