Phân thức \(\dfrac{{x + y}}{{{{\left( {x - y} \right)}^2}}}\) là kết quả của phép chia

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook