Phản ứng oxi hoá - khử nào sau đây chỉ có sự thay đổi số oxi hoá của một nguyên tố?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook