Phát biểu nào sau đây đúng khi mô tả sự biến đổi hình thái NST qua nguyên phân ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook