Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook