Phát biểu nào sau đây đúng về ảnh hưởng của vị trí đến khí hậu của khu vực phía tây Trung Quốc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook