Phát biểu nào sau đây khi so sánh 3 kim loại Mg, Al, Cr là đúng?
 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook