Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook