Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phân bố dân cư nước ta?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook