Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook