Phát biểu nào sau đây sai:
 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook