Phát biểu nào sau đây là sai? Dao động cưỡng bức

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook