Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về về dao động cơ học?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook