Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook