Phát biểu nào sau đây về gen là không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook