Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vinyl fomat?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook