Phenol lỏng và ancol etylic đều phản ứng đư­ợc với chất nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook