Phép chia nào " /> Phép chia nào " />

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng \(3\) ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook