Phép chia nào " /> Phép chia nào " />

Phép chia nào dưới đây có giá trị bằng tích \(3 \times 2\) :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook