Phép tính \(\dfrac{2}{{x + 3}} - \dfrac{3}{{{x^2} - 9}}\) có kết quả là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook