Phép tính \(\dfrac{{24x{y^2}{z^2}}}{{12{x^2}z}}.\dfrac{{4{x^2}y}}{{6x{y^4}}}\) có kết quả là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook