Phương trình \(2x - 3 = 12 - 3x\) có bao nhiêu nghiệm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook