Phương trình \(2.\left| {3 - 4x} \right| + 6 = 10\) có nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook