Phương trình ${x^2} + m = 0$ có nghiệm khi và chỉ khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook