Phương trình ${{4}^{{{x}^{2}}+2}}=16$ có số nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook