Phương trình \({x^4} - 5{x^3} + 8{x^2} - 10x + 4 = 0\) có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook