Phương trình \( - {x^4} + \left( {\sqrt 2 - \sqrt 3 } \right){x^2} = 0\) có:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook