Phương trình $a{x^2} + bx + c = 0$ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook