Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng \(x = 2{t^2} + 10t + 100(m;s)\).Thông tin nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook