Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng \(x = 4{t^2} - 3t + 7(m;s)\). Điều nào sau đây là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook