Phương trình dao động tại M nằm trên phương truyền sóng cách nguồn O một khoảng d = 8 cm có dạng là\[{{u}_{M}}=A\cos \left( 5\pi t-\frac{9\pi }{30} \right)\]cm. Biết rằng lúc t = 0 phần tử vật chất ở nguồn O đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Tốc độ truyền sóng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook