Phương trình \(\dfrac{2}{{x + 1}} + \dfrac{x}{{3x + 3}} = 1\) có số nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook