Phương trình \(\dfrac{{3x - 5}}{{x - 1}} - \dfrac{{2x - 5}}{{x - 2}} = 1\) có số nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook