Phương trình $\dfrac{{x - m}}{{x + 1}} = \dfrac{{x - 2}}{{x - 1}}$ có nghiệm duy nhất khi :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook