Phương trình $x\left( {{x^2} - 1} \right)\sqrt {x - 1} = 0$ có bao nhiêu nghiệm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook