Phương trình \(\left| {{x^2} + 2x - 3} \right| = x + 5\) có tổng các nghiệm nguyên là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook